Vakıf Senedi

VAKIF:

 

Madde 1-Vakfın adı TÜRKİYE TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI’ dır.

İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

 

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2 – Vakfın merkezi ,İstanbul ili, TUZLA ilçesinde olup, adresi Evliya Çelebi Mah. Hatboyu  Cad. No :8 A Blok – 8 Tuzla / İSTANBUL’ dur

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 3- EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ

 

Vakfın öncelikli amacı her düzeyde eğitim kurumu açmak (ana okullar, ilk, orta, lise, meslek yüksek okulları ve üniversite )kurulmuş olan tesislerde  tatil ,ilave ve tamirler yapmak, kitap ,ders ,malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine  katkıda  bulunmak

Türkiye’deki  Eğitim Kurumlarında okuyan /okuyacak olan maddi olanaklarından yoksun tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenci statüsünde ki bireylere ve özellikle Eğitim Kurumları’nın ilk, orta ve yüksek öğrenim bölümlerinde öğrenim gören  başarılı öğrencilere yurt içinde veya yurt dışında karşılıklı yada karşılıksız  burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme, ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek.

En büyük zenginlik kaynağının eğitimli sağlıklı ve kültürlü olarak yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla, eğitim ve öğretim döneminde olan maddi  imkansızlar sebebiyle okuyamayan her yaştan çocukların akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak  yetişmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için gerekli  maddi  imkanları sağlayarak  Türkiye Devletine  ve bütün insanlığa faydalı bireyler kazandırmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve tüm insanlığın kültürel, ve sosyal gelişimine hizmet etmektir.

Her branştan  Öğretmenlerin /Eğitmenlerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi konularında eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, Öğretmen / Eğitmenlere yurtiçi ve yurtdışı eğitim programları için karşılıklı ve karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar  yapmak, barınma, beslenme ve diğer öğretim ihtiyaçlarını sağlamak, desteklemek, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek,  yurtiçi yurtdışı geziler, süreli ziyaret değişim, ortak araştırma  ve çalışma projeleri gibi programlar ile öğretmenlerin, öğretme sürecini daha etkili ve verimli hale getirmek.

Konusu ile ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak, eğitim etkinliği arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, müessese ve eğitim ile ilgili  yarışmalar açmak  memlekete ve dünyaya yararlı  hizmetlerde  bulunanlara ödüller vermek, çalışmalarında yardımcı olmak, aynı amaç doğrultusunda çalışan kurum ve kuruluşlar arasında ortaklaşa gayret, ahenkli ilişki ve bütünleşme sağlamak.

Geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş eğitim  ve/ya da uzmanlık eğitimi veren  her türlü okul, enstitü, eğitim  kuruluşu vakfı ve benzeri kuruluşlarla bilimsel ve sosyal içerikli işbirliği programlarını başlatmak, uygulamak ; bilgi akışını ve alışverişini hızlandırarak; bu tür eğitim ile ilgilenen özel ve tüzel kişilerin, bilgi ve deneyimlerden  yararlanmak, bu bilgi ile deneyimleri toplumların  daha geniş bir kesiminin hizmetine sunmak.

Benzer amaçlı  kurum, vakıf, dernek ve diğer kuruluşlarla , yasal  izin alınmak koşulu ile Dünya ölçeğinde işbirliği yaparak  çocukların  ve öğretmenlerin , eğitmenlerin eğitim, öğrettim bursları , geziler, sürekli  ziyaret değişim , ortak  araştırma  projeleri  gibi programlar  ile zenginleştirilmelerine  ve geliştirmelerine katkıda bulunmak.

Eğitim  ve öğretimi le ilişkili kuruluşların yöneticiler ve eğitimciler arasında işbirliği güçlendirerek bu kesimin  bilgi birikimi ve deneyimlerini yaymak.

Bilimsel araştırma , faaliyet ve yayınları  desteklemek; kurs seminer  ve konferanslar  düzenlemek ; gerektiğinde  bunları  Vakıf adına  yapmak  veya  yaptırmak .Öğretmenin yanı sıra kültür etkinliklerini desteklemek, öncülüğünü yapak ve bu  bağlamda müzik, resim, tiyatro,, edebiyat, folklor, spor  ve benzeri bütün dallarında ,yurt çapında  ve uluslararası  etkinliklere katılmak  ve bunları teşvik  etmek , kültürel etkinlikleri  ödüllendirmek ii gerektiğinde  bahsedilen  bu dallar alanında kulüpler  ve topluluklar kurmak .

Vakfın amacının gerçekleşmesine hizmet  etmek  üzere ve vakfa sürekli  gelir temin etmek amacı ile Vakfa ait veya bağlı iktisadi  işletme/ işletmeler kurmak ,devir almak, ortak olmak, işletmek   ile ilgi ve alakalı  ihalelere katılmak ve bu tür ihaleleri düzenlemek.

 

Madde 4-  YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA İLE İLGİLİ

Türkiye’de ve dünya çapında her türlü yardıma muhtaç insan için maddi, manevi ve tıbbi yardımda bulunmak ve bu amaca ulaşmak için Türkiye’de ve dünyada her türlü ilgili kurum,  kuruluş, vakıf, dernek ve toplulukla işbirliği yapmak.

Dünya çapında kabul görmüş yardımlaşma ve dayanışma terim ve ilke anlamlarına uygun bir şekilde madde olarak belirtilemese de var olan amaçlara ulaşmak için çalışmalar yürütmek.

Vakıf amaçları doğrultusuna Gıda Bankacılığı yapabilir.

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malların bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, yürürlükteki yasalar çerçevesinde bir üst kuruluş kurmaya ve kurulmuş olana üye olmaya, meri kanunlara çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sûkna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz mallar için rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yâda denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yâda tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görünen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesi gereğince izinli ve yetkilidir.

 

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde 6- Ayrıca vakıf, elde ettiği brüt gelirin en az üçte ikisini vakfın amaçlarına (özellikle öncelikli amacı olan eğitim ve öğretime) uygun bir şekilde harcayacağını taahhüt etmektedir.

 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucu Dr. Şadi Yazıcı tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 65.000 TL (ALTMIŞBEŞBİN)’dir.

 

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 8- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. Yönetim ile ilgili olanlar.

 

Mütevelli Heyeti

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

 

Madde 8/1 Yönetim ile ilgili olmayan organlar.

 

Onur Kurulu

Çalışma Kurulu

Araştırma Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 9- Mütevelli heyeti, vakıf senedinde belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde gerekli strateji ve uygulama politikalarını oluşturan en üst organdır.

 

Mütevelli Heyet aşağıda gösterilen Daimi Üyeler ile Daimi Olmayan Üyelerden oluşur.

Madde 10-  Daimi Üyeler

 

Dr. Şadi Yazıcı

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ;

Madde 11- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyeti, vakfın kurucuları ile daha sonra Mütevelli Heyet Başkanı oluru ile seçilen vakfa üye olarak alınan kişilerden oluşur. Vakfa, yararlı hizmetlerde bulunan herkes mütevelli heyet üyesi olabilir. Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birisinin vefatı, istifa etmesi, iş göremez hale gelmesi halinde mütevelli heyeti kararı ile üyelikleri düşer. Vakfın boşalan mütevelli heyeti üyeliklerine ve mütevelli heyetine yeni alınacak üyeler, yönetim kurulunun belirlediği ve önerdiği kişiler veya mütevelli heyet üyelerinin 1/5'nin önerisi doğrultusunda, Mütevelli Heyeti Başkanı’nın oluru ile belirlenir. Yapılacak mütevelli heyeti toplantısında vakıf amaçları doğrultusunda yararlı hizmetler verebilecek kişi ve kişilerin mütevelli heyet toplantısında hazır bulunan mütevelli heyeti üyelerinin yarısından bir fazlasının onayı ve Mütevelli Heyeti Başkanı’nın oluru ile Mütevelli heyet üyeliğe kabul edilirler.

Vakfın yönetiminin gözetimi, denetim ve esaslarının tespiti Mütevelli Heyeti’nce yapılır. Aşağıdaki görevler Mütevelli Heyeti’nin münhasır yetkisi alanındadır. Mütevelli Heyeti Daimi Üyeleri, Mütevelli Heyeti daimi olmayan üyelerini seçer. Ayrıca mütevelli heyetin diğer görev ve yetkileri şunlardır.

 

Yönetim kurulunu seçmek,

Denetim kurulunu seçmek,

Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek;

Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek;

Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

MADDE 12: Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 ( yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

 

Mütevelli heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve aynı saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

 

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

 

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı üye tamsayısının üçte ikisidir.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 13- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe 1 (bir) yıllığına seçilecek 13 ( onüç ) asil ve 7 ( yedi ) yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

 

Görev süresi dolan yönetim kurulunun yerine yeni yönetim kurulu mütevelli heyetçe seçilir.

 

Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğu olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 14: Yönetim kurulu, vakfın idare, temsil ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 

Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular, gerekli defteri tutar.

Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

Mütevelli heyet toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 15 - Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal ve konularda belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU:

Madde 16- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya dışarıdan 1 (bir) yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

HUZUR HAKKI:

Madde 17 – Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

 

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 18- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar

Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 19-  Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçları arasında yer alan eğitim ve öğretime yönelik mümkün olduğun eğitim ve öğretim kurumu ( yükseköğretim, meslek yüksekokulu, lise vs.) açmaya yönelik, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 20- Mütevelli Heyet Başkanı vakfın amaçları doğrultusunda vakıf senedinde değişikliğe tek başına yetkilidir.

 

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 21- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arda kalan mal ve hakları vakfın amacına en yakın olan başka bir vakfa devredilir.

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından 1 fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin ( 2/3 ) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1.

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu bir kişiden oluşur ve bu kişi vakfeden kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Temel Bilimlerin önemi nedir?

  • Gelişmede dışa bağımlılığın azaltılması; • Yüksek teknolojiye dayalı üretim ile refah düzeyini arttırılması ancak ve ancak Temel Bilimler alanlarında atılacak adım ve yatırımlarla mümkündür. • Ekonomik kalkınmanın yaklaşık %75’i temel bilimlerin ve yeni teknolojilerin üretimine bağlıdır. • Bir ülkenin gelişmişliği; Temel Bilim Araştırmalarının sayısı, niteliği ve verilen önemle yakından ilgilidir.

 • Temel Bilimler neden tercih edilmiyor?

  • Ülkemizde üniversitelerde temel bilimlerde ki öğrenci sayısı diğer bölümlere göre oldukça az, • NEDEN? • Mezun olduktan sonra nasıl ve ne şartlarda iş bulabilirim? • Okurken zorlanır mıyım? • Ne kadar para kazanabilirim?

 • Neden kamu üniversite sanayi iş birliği?

  • Sanayileşmiş ve Küresel pazara hitap eden ürünler üreten ülkelere baktığımızda; Kamu-Sanayi ile Üniversite iş birliğini güçlendirmiş ve önemli kazanımlar elde etmişledir. • ABD’nin bugün geldiği zirvenin nedeni; Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin önemini, çok eskilerde keşfetmiş olmasıdır.

 • Kamu- Üniversite - Sanayi işbirliği arama toplantılarının sonuçları nelerdir?

  • 26 Bölgede yapılan KÜSİ toplantılarına 12 Bin kişi katılmış olup, 22 bölgede yapılan anketlere 1.681 kişi katılmıştır. • Toplantıları sonuçları doğrultusunda Kamu & Sanayi & Üniversite İş birliği raporu yayınlanmış ve GFZT analizi yapılarak strateji belgesi ve yol haritası belirlenmiştir. • ZAYIFYÖNLERDE; • Ülkenin bazı bölümlerinde yeterli sayı ve ölçekte sanayi kuruluşunun bulunmaması, (Tuzla ise sanayicinin çok olduğu ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir ilçe olması) • Kurumsal ortak bir çatı, dolayısıyla sürdürülebilir bir diyalog sistematiğinin oluşturulamaması, (Kamu olarak hem sanayiciyi hem akademisyeni ortak bir noktada buluşturmada aracı roldeyiz.)

 • Neden Tuzla?

  • Tuzla’da bulunan faal 6 üniversite ve alanında markalaşmış özel eğitim kurumları ile “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonunu taçlandıran ilçemizde; • İstanbul’un 8 organize sanayi bölgesinin 5’i bulunmakta, • Komşu ilçelerimizde mukim 14 Organize Sanayi Bölgesini de hesaba kattığımızda • 19 Organize Sanayi Bölgesi bölgemizde bulunmaktadır. • Yine dünya çapındaki üretimiyle tersanelerin, ARÇELİK, ASSAN vb. firmaların ilçemizde yer alması da hedeflerimiz için tutarlı bir zemin oluşturmaktadır.